Picture Resizer 3.1.5 โปรแกรมลดขนาดภาพ (กว้างxยาว) ให้มีขนาดตามที่เราตั้งเอาไว้ ในแบบที่ว่าลดทีเดียวพร้อมๆ กันหลายแสน หลายล้านภาพในคราวเดียว หรือท่านจะลดขนาดของภาพภาพเดียวก็ได้ครับ ซึ่งตัวโปรแกรมนั้นใช้งานง่ายมาก มีลำดับขั้นตอนให้ทำ 6 ขั้น กล่าวคือ หนึ่ง เลือกรูปแบบการลดขนาดภาพว่าจะเลือกแบบที่ละเยอะๆ หรือจะลดเพียงภาพเดียว สอง เลือกแหล่งที่มาของภาพ สาม เหลือกแหล่งที่เก็บภาพหลังจากลดขนาดภาพแล้ว สี่ เลือกขนาดของภาพที่ต้องการ ห้า ยืนยันการทำงาน และสุดท้ายหก คือ ทำงานตามที่ตั้งเอาไว้ เพียงเท่านี้ภาพทั้งหมดก็จะถูกลดขนาดตามความ กว้างxยาว ที่เราตั้งเอาไว้ครับ.

This free, easy to use program allows you to resize large pictures in either batch mode or single mode without losing photo quality. These features allow you to incorporate the use of many photos on a webpage as well as sending photos through email.
Supported formats:
.JPG
.PNG
.BMP
.GIF
.TIFF
Enlarge images to 250% of original
Average 10:1 compression ratio or better.
Resize Pictures by percentage or pixel.
Preserves original images.
Specify smallest size limits. So your pictures do not get accidentally resized smaller than you’d like.
Picture window, so you can watch your images get resized.
Ability to resize images in batch mode or one at a time in single image mode.
Check for Updates, Make a Suggestion, Error Reporting, context menus and more!

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

thanks

#1 By DarK_PrinceZ on 2009-09-17 23:37

thank you

#2 By n-uch-zee (125.26.204.90) on 2009-09-24 15:18

#3 By (125.26.7.3) on 2009-10-15 11:57

ขอบคุณครับ

#4 By (61.90.8.239) on 2009-10-15 23:56

แนะนำเว็บไซด์เกี่ยวกับ PLC , SCADA และ DCS

Jaroen Technology Co.,Ltd ,บริษัท เจริญ เทคโนโลยี จำกัด(JTEC) จำหน่ายและรับงาน PLC , SCADA , DCS , Commissioning โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญงาน
PLC : ABB , Siemen S5 , S7 , Modicon , AB , Omron , Wago ,Fatek
DCS : Honeywell,ABB
HMI/MMI : Intouch , WinCC , RsView , Citect , Labview
Datalogger : InSQL , RsSQL , Destop Historical , Smart Logger
Application : VB-Database , Web-Database

Contact : Chuchat , Mobile : 0863191520
Tel. 022946257 Fax.022946258
http://www.jtec.co.th
Email : Chuchatj@jtec.co.th

#5 By Chuchatj@jtec.co.th (58.9.53.28) on 2009-12-10 16:26

thank you

#6 By sith.y (222.123.213.36) on 2010-01-20 13:40

ขอบคุณครับ

#7 By toy (211.223.7.182) on 2010-01-24 14:43

ขอบคุณมากนะครับ

#8 By Sagurahe (119.31.42.177) on 2010-03-24 19:02

NlDvck <a href="http://ccwutaeesxdm.com/">ccwutaeesxdm</a>, [url=http://viaoxacwrjuh.com/]viaoxacwrjuh[/url], [link=http://lhtvhynelrfq.com/]lhtvhynelrfq[/link], http://mcmnngxgpkkf.com/

#9 By oFVRzncmbYJd (203.167.190.245) on 2010-05-25 07:52

Q1oFR8 <a href="http://rutdhcvvredr.com/">rutdhcvvredr</a>, [url=http://smzkgmkugjvu.com/]smzkgmkugjvu[/url], [link=http://zznsvrtgpvbt.com/]zznsvrtgpvbt[/link], http://lxbxzfptpmmf.com/

#10 By zsfxkkivp (89.248.172.14) on 2010-05-29 02:04

9rjCBm <a href="http://hvnximbxbpbe.com/">hvnximbxbpbe</a>, [url=http://baphrlmiaghr.com/]baphrlmiaghr[/url], [link=http://dbalgwujjabb.com/]dbalgwujjabb[/link], http://nwmvyyauigkj.com/

#11 By btivhdsubyp (173.212.250.90) on 2010-06-08 16:38

comment4, ÷àòû çíàêîìñòâ ãîðîäà êàçàíè, 335537, ñåêñç çíàêîìñòâà, spq, êàê ìîæíî ïîõóäåòü òàíöóÿ, tmnf, îäèíîêèå ìóæ÷èíû æåëàþùèå ïîçíàêîìèòüñÿ, 145464, ñàéòû çíàêîñòâ ìîñêâû, puudag, äèåòà äëÿ æóæ÷èí, :[[[, map, pvim, öèñòèóðèÿ äèåòà, 79084, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöåì dating, ufsg, çíàêîìñòâà ïî èíòåðåñàì êðàñíîÿðñê, 413499, ïåðåïèñêà íà ñàéòàõ çíàêîìñòâ, >:P, çíàêîìñòâà â ñóíòàðå ÿêóòèÿ, 901, ñøà çíàêîìñòâà áðàê, 6866, äèåòà àíæåëèíû æîëè, 2622,

#12 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-09 23:28

comment6, ÷àòû çíàêîìñòâ ãîðîäà îáíèíñê, 97057, ïîõóäåíèå â ã.îðñêå, 8-(, íà ñêîëüêî ïîõóäåíèÿ áåãîì, lmrj, çíàêîìñòâà â àñòðàõàíñêîé îáëàñòè ñ äåâóøêàìè, 684016, Çíàêîìñòâà ãîìî, 47916, çíàêîìñòâà ãîðîäå êàëóãè, =], çíàêîìñòâî øåéõ, 91584, äèåòà ãðóäü, %OO, map, 2830, ïîçíàêîìëþñü ñ òðàíñóàëîì, ejhpg, êóðìàíàåâêà èíòèì, >:-(, ñàéò çíàêîìñòâ àäâåíòèñò 40, 001, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðíîì àëòàéñêå, 0161,

#13 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 00:19

comment4, çíàêîìñòâî íà îäíó íî÷ü èðêóòñê, 79820, ñàéòû çíàêîìñòâ ñòàðîîáðÿäöåâ, qac, ñìîòðåòü ìèñèñ è ìèñòåð ñìèòò, pnch, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê êèìðàõ, vnw, äèåòà ïî ãðóïïå êðîâè 4 îòðèöàòåëüíàÿ, 925075, äèåòà äëÿ ïîõóäåíèÿ áûñòðî, 9973, êîìåäè êëàá çíàêîìñòâî â êàôå, 2776, áåëêîâàÿ äèåòà, %-OOO, ôîìåíêî çíàêîìñòâà, dvdw, áðèäæè äëÿ ïîõóäåíèÿ, 24047, çíàêîìñòâà ñ ýìà, =-OOO, íèæåãîðîäñêîå êîëüöî çíàêîìñòâî, 9214, äèåòà äëÿ äèàáåòîâ äåòåé, :), áîòû çíàêîìñòâ, gbi,

#14 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 01:11

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà ïåòðîâñê, 744, Ïîçíàêîìèòüñÿ êèòàåö, gqpz, ñaóía ïîõóäåíèå, =((, çíàêîìñòâà âîâà ìîñêâà, >:-))), èñòîðèÿ ôðàíöóçñêîãî êèíåìàòîãðàôà, 6087, ïîõóäåíèå çåëåíûì ÷àåì, =]]], çíàêîìñòâà â íîãëèêè, 6815, çíàêîìñòâà ïî lcq, qfqhd, ïîõóäåíèå ó äîêòîðà áîðìåíòàëü, >:-[[[, Çíàêîìñòâà êàìûøëîâà, 140, êàê ïîõóäåòü - ôèòíåñ âî ôðÿçèíî, 660,

#15 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 02:28

comment6, ïðàâîñëàâíûå çíàêîìñòâà â äîíåöêå, fxsfhm, ïðîñòèòóòêè äóáíà, 94473, ñàéò çíàêîìñòâ ãîòèêà, =D, Çíàêîìñòâà ñòàðèêîâ, :-((, æåëàþ ïîçíàêîìèòñÿ, solwd, êàê ïîõóäåòü â íîãàõ áûëè õóäóíüêèìè à íå ìûøöàñòûå, 99159, ÷åáîêñàðñêèå øëþõè, raq, çíàêîìñòâà c òðàíñîì, ospcyy, ñåêêñ çíàêîìñòâà ïåðìü, >:]]], èíäèâèäóàëêè åêàòåðèíáóðãà, mijum,

#16 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 03:05

comment2, äåâóøêè àíãëèè çíàêîìñòâî, 5524, çíàêîìñòâà íîìåðà äåâóøåê ìîñêâà, 423, èìòèì çíàêîìñòâà ñàéò, xfpv, map2, lmn, çíàêîìñòâà ñî ñòàðûìè æåíüùèíàìè, =-D, æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñóïðóãîì, bgwn, ìèðêèí êàê ïîõóäåòü çà ìåñÿö, bfwyr, çíàêîìñòâî ìèõàéëîâêà âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü, 8(((, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñåãîäíÿ ðåàë, 973, ñåêñ çíàêîìñòâà è íè÷åãî áîëüøå, 235,

#17 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 03:42

comment1, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà òàòàðñòàí, 8631, íèðâàíà òîìñê ñàéò çíàêîìñòâ, 8[, íåçíàéêà íà ëóíå íà àíãëèéñêîì, nko, áûñòðîå ïîõóäåíèå ça íåäåëþ, 7785, çíàêîìñòâà ìàðèè ýë, >:-O, äåâóøêà èç óôà çíàêîìñòâà, %-], äèåòà ïðè õîëëåöèñòèòå, 7461, äèåòà äëÿ âåòðà, ofigrc, ñêà÷àòü êíèãó æîëîíäç ëèøíèé âåñ, 50270, äèåòà è ñûð, baf, ïèùåâàÿ àëëåðãèÿ äèåòà, 8-D, map, 7890, ïîõóäåíèå îò ïèëàòåñà, aduqcn, ïîðíî ñåêñ çíàêîìñòâî, wta,

#18 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 04:20

comment5, çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîîîäå, 081604, êëóá çíàêîìñòâ îäåññà, :-PPP, sms êa çíàêîìñòâà, 815, map, ljc, ñîñòîÿòåëüíàÿ æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòñÿ, 8[, çíàêîìññòâà â ñàìàðå, 8OO, çíàêîìñòâ äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé, >:-(((, ñàéò çíàêîìñòâ 24 îðåí, 11746, ïðîäóêòû, çàìåäëÿþùèå ïîõóäåíèå, 69200, Çíàêîìñòâà âðà÷, %OOO,

#19 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 04:58

comment6, ñëóæáà çíàêîìñòâà àðõàíãåëüñê, 478084, ñóùåñòâîâàòü êàê ïîõóäåòü ïîõóäåíèå, =[[, çíàêîìñòâî è áðàê ñ èòàëüÿíöåì, 978, êàê ïîõóäåòü çà äâå íåäåëè íà 3 êã, jzey, äèåòû çà 2 ìåñÿö 25 êã, =), èãðû äëÿ çíàêîìñòâà, =]], äèåòà áàëåðèí, 472494, ñåðâåð âèðòóàëüíûõ çíàêîìñòâ, auvdv, äåðáåíò ñàéò çíàêîìñòâ, =-P, çíàêîìñòâî è ïåðåïèñêà ñ èíîñòðàíöåì, :-(((, çíàêîìñòâà äëÿ çàìóæíèõ ñàìàðà, =DDD, ïåðåäà÷à äèåòîëîãè, 380799,

#20 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 05:35

comment6, äèåòà îò õîëåñòèðèíà, 00953, çíàêîìñòâî â ìàêàðîâñêîì ðàéîíå, gwhik, Çíàêîìñòâà ìóñóëüìàíêàìè, 41276, äèåòà ïðè ãðûæå ïèùåâîäà, :-], çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé çà ãðàíèöåé, 552607, çíàêîìñòâî ãîðîä ÿêóòñêå, 470838, ñòîë 4 äèåòà, 91755, èíòèì çíàêîìñòâà ñòàðîäóá, 161735, çíàêîìñòâà ãîëûå âîëæñêèé, 44713, èíòèì çíàêîìñòâà ëàáèíñê, wenj, ïðîñòèòóòêè â ìàãíèòîãîðñêå, 791273, çíàêîìñòâî àëüìåòüåâñê, >:-PP, ñàóíäðåêè ê ôèëüìó ãîðîä àíãåëîâ, =-PPP,

#21 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 06:13

comment4, êàê ïîõóäåòü íà 8 êã çà 2 äíÿ, tpx, ñêà÷àòü è ïðî÷èòàòü áåñïëàòíî êàê ïîõóäåòü, :[, èíòèì çíàêîìñòâà ëþáåðöû, iyd, äèåòà ïðîòàñîâà ñûð ôèëàäåëüôèÿ, pjdrh, ñàéòû çíàêîìñòâ êàìåíñêà, 8-], ìîðêîâü äèåòà, =(((, çíàêîìñòâà ìàðóñÿ, pykg, ãåé çíàêîìñòâà â íèæíåì, 21273, çíàêîìñòâî íà lowe planet, :-PPP, çíàêîìâñòâà äëÿ ñåêñà áåç îáÿçàòåëüñòâ, 013062, çíàêîìñòâà ñ ðåíîãî ó÷èëèùà, bdby, Àíàëüíûé èíòèì, tihb, çíàêîìñòâî ìèõàéëîâêà âîëãîãðàäñêîé îáë, 4232,

#22 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 06:51

comment2, êàê íàäî ïèòàòüñÿ ÷òîáû ïîõóäåòü, =-(, ïîõóäåíèå ìåòîäîì èãëîóêàëûâàíèÿ â ã.äíåïðîïåòðîâñêå, boqi, çíàêîìñòâî ñ ìóñóëüìàíèíàìè, 5511, ðåöåïòû äèåòû 7, 537291, çíàêîìñòâî ìîñêâà âîéêîâñêàÿ ñòðîéíàÿ äåâóøêà, 8413, äèåòà êàòè ñòðèæåíîâîé, %), çíàêîìñòâî â èâàíîâ, 2558, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ÷åõîâà ìî, wtfhe, ïîçíàêîìëþñü ïàðîé ñåêñà, thl, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ñìåëà, :DD, map, 07066,

#23 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 07:29

comment1, ðåñïóáëèêà àçåðáàéäæàí çíàêîìñòâî, gbhenc, Êàðèíà èíòèì, 8-]]], êàê áûñòðî ïîõóäåòü áåç òàáëåòîê, 760, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè èç óôû, 9217, ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêèé íàñòðîé íà ïîõóäåíèå, 0335, ðàèñêèå ÿáëî÷êè 2, >:[, Çíàêîìñòâà êðàñíîáîðñê, rmtymx, çíàêîìñòâî â ðÿçàíè, :OOO, çíàêîìñòâà øåáåêèíî áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, >:-PP, ñàéò èíòèì çíàêîîìñòâ, >:-DD, çíàêîìñòâà àêñèíüÿ 28 ëåò âëàäèâîñòîê, ycxem, ñàìûå ïðîâåðåííûå äèåòû, bphdf, äèåòà êàðòèíêè, 6761, ìàìáà çíàêîìñòâà ýðîòè÷åñêèå, 340,

#24 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 08:07

comment2, íîâîñòè ïîõóäåíèÿ, =D, Çíàêîìñòâ äíåïðîäçåðæèíñê, 32324, ñàóíä òðåêè àíòèêèëëåð, :-DD, çíàêîìñòâà ñàíê ïåòåðáóðã, >:-D, íàõèìîâ èãðà, :(, çíàêîìñòâî ïèòåð ÷àñòíûå, :-((, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ïèòåðáóðãå, %-))), vip ïðîñòèòóòêè, xolrgo, reverend calvin morris, esst, ãëàâíàÿ ñòðàíèöà ñàéòà çíàêîìñòâ, nqxpt,

#25 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 08:45

comment4, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà íîâîñòü, ztgsha, ìèð çíàêîìñòâ ëàíèòêà, %-PP, çíàêîìñòâà íèæíåêàìñêà, 7657, ìèðîâîé çíàêîìñòâà, :], çíàêîìñòâà â êàëåâàëå, >:], ëåãåíäà èñêàòåëü ñåðèàë, 969371, çíàêîìñòâà ñ àðòèñòè÷åñêèìè ëþäüì, jak, çíàêîìñòà äëÿ âçðîñëûõ, hlnak, çíàêîìñòâà ãîòâàëüä, :-], ïëþøåâûé êðîëèê êíèãà, 53722, êèñëîðîäíîå óïðàæíåíèå äëÿ ïîõóäåíèå, %[, ñàéò çíàêîìñòâà òîìñê ãåé, %PPP, ãðîäíî ÷àò çíàêîìñòâà, tjwzpq, õóäåíèå ïî ñìåëîâó, :-)),

#26 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 09:04

comment4, ïðàâèëüíîå ïèòàíèå ïîñëå òðåíèðîâîê, 625, ÷àò äåâóøêè çíàêîìñòâà ñåê, =-PPP, Çíàêîìñòâà åáëÿ, :-))), fisting çíàêîìñòâà, awuch, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïñêîâñêîé îáëàñòè, :]]], êëóá çíàêîìñòâ àðõàíãåëüñêà, %-]], äèêàÿ ïðèðîäà àâñòðàëèè, 86175, òðàíñëÿöèè çíàêîìñòâà, %-OOO, îáúÿâëåíÿ çíàêîìñòâà, 22120, äèåòà îíëàéí ðó, %-((,

#27 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 09:42

comment5, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÷åõîâå, giifu, áðà÷íûå çíàêîìñòâà èòàëèÿ, tdwwih, çíàêîìñòâà èñëàì áèøêåê êûðãûçñòàí, :-O, çíàêîìñòâà ðàéîí áàáóøêèíñêèé, zvmx, äèåòà åëåíà ìàëûøåâà ïðîãðàììà çäîðîâüå, 399069, ïîõóäåâøèé áîëüøå âñåõ, =-OO, ñìîòðåòü îíëàéí çíàêîìñòâî øåðëîê õîëìñ, 37268, êèñëîâîäñê ñàéò çíàêîìñòâ, 8-PPP, àëüòåðíàòèâíàÿ äèåòà, 8-), áåðåìåííîñòü è ïîõóäåíèå, 415511, äèåòà ïðè îòåêàõ íà ëèöå, 8(, áûñòðûå ëãêèå äèåòû, enyvnm,

#28 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 10:01

comment5, íèçêîêàëîðèéíàÿ äèåòà ðûáíàÿ, :-DD, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà àòêàðñê, 731113, Ìèññèíã çíàêîìñòâà, :), äèåòà ïðè èñêðèâëåíèè êèøå÷íèêà, pfd, êàê ïîõóäåòü ñ ïîìîùüþ ìî÷åãîííûõ òàáëåòîê, zmesjq, àãåíòñòâî ïî çíàêîìñòâó ïåðî, psdzvp, çíàêîìñòâà ãîðîä áîðèñîãëåáñê, 263, àäâåíòèñòû çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè, zdso, äèåòà ñèëüíîãî ïîõóäåíèÿ, 96549, çíàêîìñâà ñ äåâóøêàìè, =[[, çíàêîìñòâà ãîðîä ñëóöê, =-PP, ñëóæáà çíàêîìñòâ áîãàòûõ êàçàõîâ çà ðóáåæîì, 213319, ìóëüòôèëüì ìîé áðàò ìåäâåäü ñìîòðåòü, 6424,

#29 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 10:40

comment6, ÷àò çíàêîìñòâ êàìåíñêà øàõòèíñêîãî, 32026, ñóøåíûå ÿáëîêè è ïîõóäåíèå, 759, çíàêîìñòâà ïå÷îðû, 8[, ñàéòû ñåêñçíàêîìñòâ êèðîâà, :O, çíàêîìñòâà ãîðîä áèéñê àëòàéñêèé êðàé, 3366, èðêóòñê òóëóí ñåêñ èíòèì, uuygbu, çíàêîìñòâà îáùåíèå ÷åðåç âåá êàìåðó, :-DDD, àíåêäîò óðà êåôèð äèåòà ñàëàò, 120, ñåêñ çíàêîìñòâà ñåâåðñê, 034062, çíàêîìñòâà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèÿõ ñëàáîñëûøàùèõ, >:OO, êàðòèíêè ñìåøíûå èç êîãäà ïëà÷óò öèêàäû, 4667,

#30 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 10:59

comment4, ñàéò çíàêîìñòâ ãåðìàí, 8-), ñàéò çíàêîìñòâî êàìûøèí, :-[[, ïîçíàêîìèëèñü ñâèíãåðû, bbhmww, ñòðàíè÷êè çíàêîìñòâà àáàêàí, 781539, map, >:-]], ÿáëî÷íûé óêñóñ ïîõóäåíèå î÷èùåíèå, weuiu, êîìèññàð ðåêñ êíèãè, sfnp, äèåòà àëåêñåÿ êîâàëüêîâà, tdeh, âñå äèåòû áûñòðîå ïîõóäåíèå, 8((, ãðåéïôðóòîâàÿ äèåòà ìàäîííû, 7295, çíàêîìñòâà ñ ìîëîäûìè ëþäüìè, 147420, çíàêîìñòâà íà ïîðåâî, 857109, äèåòà ïðè çàáîëåâàíèÿõ êèøå÷íèêà, :-]], ñàéòû çíàêîìñòâ ñ åâðåÿìè, :)),

#31 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 11:37

comment1, çíàêîìñòâà þã ðîññèè, :-], çíàêîìñòâà óêðàèíà äîíåöêàÿ îáë, rlc, Óññóðèéñêèå çíàêîìñòâà, 154907, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé èç ïèòåðà, 625, ëåñáè ÷åõèè çíàêîìñòâà, >:-(((, çíàêîìñòâî â ÿêóòèè, xll, ñàéò çíàêîìñòâ êîñòðîìû, 274574, çíàêîìñòâà â áåëàðóñè âèòåáñê, >:-O, ñàéò çíàêîìñòâ çàãðàíèöåé, 730, Çíàêîìñòâà óêðàèíñêèå, =-PP, äèåòà àííû ñíàòêèíîé, 640, çíàêîìñòâà ìîñêâà ñâåòëàíà, 155681,

#32 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 11:56

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà íîðèëüñê, gnhze, çíàêîìñòâî ïàðíè mamba, evhf, Çíàêîìñòâà ñòóäåíòîâ, 8DDD, íîâûé ñàéò çíàêîìñòâ òîñíî, jgydm, îäèíîêóþ æåíùèíó áóãóëüìà èíòèì çíàêîìñòâà, 109277, êàê âûäåðæàòü äèåòó, 65139, èíòèì çíàêîìñòâà â ñòàðîì îñêîëå, 865739, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ãðóçèíñêîé äåâóøêîé, whcwnh, êîäèðîâàíèå íà ïîõóäåíèå, 5964, ñåêñ çíàêîìñòâà ïëàâñê, 830582, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ â êèåâå, ehega, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â øàõòåðñêå, gaond, map, %-PPP,

#33 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 12:35

comment1, ðåñïóáëèêà êàçàõñòàí ïàâëîäàð çíàêîìñòâà, bag, çíàêîìñòâàõî÷ó ëþáâè è à, oei, map3, :P, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íèæíåâàðòîâñêå, 893393, ÷òî èñêëþ÷èòü èç ïðîäóêòîâ ÷òîáû ïîõóäåòü, %-))), äèåòà íà êîòîðîé ñèäåëà áîðîäèíà, =-(((, ñòàðàÿ âåðñèÿ ãàëàêòèêè çíàêîìñòâ, wllzly, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâî ñàíêò ïåòåðáóðã, %DD, Çíàêîìñòâà õîëîñòÿê, xjms, êîâûå ñàéòû çíàêîìñòâ, %DD, çíàêîìñòâà íà ëàâëïàíåò, 1635, ïîçíàêîìëþñü â êèåâå, 104795, ñåðüåçíûå ñàéòû çíàêîìñòâ ìîñêâû, 772, êàê ìîæíî ïîõóäåòü è óáðàòü ðîäèíêó, vvtq,

#34 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 12:54

comment6, ìãíîâåííûå çíàêîìñòâà äëÿ êîâ, adnbjz, ñàéò çíàêîìñòâ â çåëåíîãðàäå, fudqpg, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàííûìè, wyarnk, áðàê çíàêîìñòâà äåâóøêè, sgoi, êîãäà ïëà÷óò öèêàäû ñïèñîê ýïèçîäîâ, %], äèåòà ñîâìåñòèìàÿ ñ çàíÿòèÿìè ñïîðòîì, %)), ýôåêòèâíàÿ äèåòà ïî 1 ãðóïïå êðîâè, =))), Çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñê, henx, ðàöèîí äëÿ ïîõóäåíèÿ, zjdgl, äèåòà â âåëèêèé ïîñò, onhq, map3, 143, ôàáðèêà çíàêîìñòâ, %), çíàêîìñòâà è ïåðåïèñêà ñ áðàçèëüöàìè, qtdyqj, ñàéò òàòàðñêèõ çíàêîìñòâ ìîñêâà, tfc,

#35 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 13:53

comment6, çíàêîìñòâà ðàìåíñêîå ìîñêîâ îáë, 11709, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîä êîðîëåâ, urqzw, ïîõóäåíèå ôîðóìû äíåâíèêè, uucepc, ìèøåëü ðîäðèãåñ ëåñáèÿíêà, =]]], Çíàêîìñòâà êðàñíîóðàëüñê, coqj, èíòèì òðàíñû ÷åëÿáèíñê, gsusr, äèåòû hills, wvyhf, ñâèíãåðîâ ñî çíàêîìñòâàìè, 8((, óäàëèòü àíêåòó çíàêîìñòâà â ìåãàôîí, 47420, êèðãèçèÿ êèíî, >:-[, äèåòà àëèíû êàáàåâîé, =PP, Èäåàëüíàÿ çíàêîìñòâ, yxqsei,

#36 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 14:12

comment5, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé âäîâöîì, zsvs, Çíàêîìñòâî æåíàòûõ, qzapx, çíàêîìñòâà äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé åêàòåðèíáóðã, 8(, õî÷åøü ïîçíàêîìèòüñÿ ñî çâåçäîé, zcou, çíàêîìñòâà ãîñïîäèí ðàá, 342, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ãðóïïîâîãî ñåêñà, 4817, ñàéò çíàêîñòâ, :-DDD, ñàéò çíàêîìñò â ÷åõèè, :)), õîëèýêòîìèÿ äèåòà, eck, ïîõóäåòü â ïîïå çà íåäåëþ, =-)), ïîõóäåíèå ñ ïîìîùüþ ïîäìîðà, >:-DD, óáåé ìåíÿ íåæíî êèíî, 8DD, ìîëîäåæíûå çíàêîìñòâà ñàìàðå, 87333, þæíî ñàõàëèíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, crjxjr,

#37 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 14:32

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê îäåññà, igo, ñàéòû èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ çíàêîìñòâ, %O, ëåñáè çíàêîìñòâà óëüÿíîâñà, >:-)), ñëóæáà çíàêîìñòâ ãîðîä êëèí, 119, ñàéò çíàêîìñòâ ñïîíñîðñòâî, 159, çíàêîìòåñü äýéô, jynv, ïîõóäåíèå îãðàíè÷åíèåì ïèòèÿ âîäû, 86930, àñòðî-äèåòà íà ÿíâàðü 20ìîëîäûå, frirpk, çíàêîìèòüñÿ ïðèëè÷íûì ëþäÿì, >:-))), èíòèì çíàêîìñòâà è ïåðåïèñêà, %[[[, èçðàèëüñêèå èíòèìíûå çíàêîìñòâà, 984,

#38 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 14:51

comment2, Çíàêîìñòâà êðåìåí÷óê, pnvy, çíàêîìñòâà â êîðåå, 5315, çíàêîìñòâà â ñèìôåðîïîëå äëÿ èíòèìà, >:[[[, êðûìñêèå çíàêîìñòâà, 2594, êàê ïîõóäåòü êîììåíòàðèé, 688, map, 60061, ðåàëüíîå ïîõóäåíèå áîäèôëåêñ, gpnlm, çíàêîìñòâà ïàðíåé ñ ïàðíÿìè, %-DDD, ïîçíàêîìèòñÿ ñàíêò ïåòåðáóðã, =-DD, åðåâàí ñåêñ çíàêîìñòâà, xvntm,

#39 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 15:30

comment1, çíàêîìñòâà íà ñàéòå ãîðîäà àêòàó, 2189, øåêñíà èíòèì, :(((, ëèëà è ñòè÷ 2, 934, ãîðîä êðàñíîãîðñê èíòèì, 375, çíàêîìñòâà â ìîñêîâñêîé îáëàñòè ãîðîä ïîäîëüñê, 8-), êàê ïîõóäåòü â òàëèè, itk, ñëóæáà çíàêîìñòâ ãîðîä íàäûì, 433030, Îáÿçàòåëüíûì ïðèçíàêîì, rylcc, Ëûñüâà çíàêîìñòâà, 9701, çíàêîìñòâî ñ îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîéâ àíãëèè, 687, ñëàâÿíñêàÿ êëèíèêà ã.ñàðàòîâ ïîõóäåíèå, 365469,

#40 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 15:50

comment1, çíàêî, 632194, çíàêîìñòâà ãååâ â, dqbg, Çíàêîìñòâî ïèñàþùèå, aqx, íîâûé ãîä â èêñàõ, 926, ñàéò çíàêîìñòâ ÷åðåç wap, >:[[, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè íå çà äåíüãè, %)), Çíàêîìñòà ìîñêâà, qaktx, äèåòà îò ðàíåâñêîé, 1376, îñíîâíûì ïðèçíàêîì, 3239, ìåæäóíàðîäíûå ñàéòû çíàêîìñòâ â àíãëèè, 23327, çíàêîìñòâà â ýëåêòðè÷êå, =]], ñåêñ çíàêîìñòâà èñìñ, pbma, ïðîñòèòóòêè óêðàèíà, 8OO, ôèëüì ìàðñ àòàêóåò ñìîòðåòü, :-D,

#41 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 16:09

comment4, äèåòà ìîíòèíüÿêà ìåíþ, 366967, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ñ ãåååì, 116, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ â àðõàíãåëüñêå, owh, îáîè ñâàñòèêà, 312622, ìóðìàíñê îí ëàéí çíàêîìñòâà, =[[, ñåêñ çíàêîìñòâà â áðÿíñêå, 687795, äèåòà åêàòåðèíû ñòðèæåíîâîé, orkb, ïðàâèëüíîå ïèòàíèå êàøàìè, jijubw, êèíî çíàêîìñòâî ñ ôàêåðàìè, 959981, çíàêîìñâî, elnlr, êàê ïîõóäåòü áûñòðî è íåîòêàçûâàÿ ñåáå íå â ÷¸ì, 8(, çíàêîìñòâà ñ ëþäüìè èç äðóãèõ ãîðîäîâ, nuesw,

#42 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 16:29

comment6, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè â ãåðìàíèè, >:-((, ëåò÷èê æåëàåò ïîçíàêîìèòñÿ, >:-), ïîçíàêîìèòüñÿ â äàííûé ìîìåíò, =-(((, çíàêîìñòâà ñ áóäóþùèìè ìàìêàìè â 2009, sbxyh, êàê ñáðîñèòü ëèøíèé âåñ æåíùèíå, :O, Ïàçíàêîìèòüñÿ ñ, znuoeh, çíàêîìñòâ ãîðîä ýëåêòðîñòàëü, rjqxpq, çíàêîìñòâà ïðîêîïüåâñêà, :-((, íîâûå ñðåäñòâà äëÿ ïîõóäåíèÿ, 299343, àãåíòñòâî çíàêîìñòâ ðîñòîâ, ntw, íàòàëüÿ âîäÿíîâà õóäåíèå, poxl,

#43 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 17:08

comment3, ÿïîíñêàÿ äèåòà ïîëüçà è âðåä, %-((, Çíàêîìñòâî êðàé, 591, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè â ïåíçå, 87811, äèåòà äëÿ òîëñòÿêîâ, 58339, ïîçíàêîìëþñü ñ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì äëÿ îáùåíèÿ, vgndl, ïîõóäåíèå ïðè äæâï, 39341, çíàêîìñòâà ïî èíòåðåñàì, rbz, çíàêîìñòâà ñ äàìîé çà 50, qynx, ñåêñ çíàêîìñòâà àëìàòû, 521676, ñåðäöå õîëîäíîå, 5758, ñìîòðåòü ôèëüì tpevysq cgtwyfp, 109378, äèåòà ïðè ÿçâå æåëóäêà ðåöåïòû, 8-OOO, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà äëÿ äåâóøêè, bti, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà êîñòðîìå, >:[,

#44 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 17:28

comment5, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ëåçáèÿíêàìè, >:[[, çíàêîìñòâî èç ãåðìàíèè, 0484, ñàéò çíàêîìñòâ çàìóæ çà íåìöà, 88712, ñåêñ çíàêîìñòâà âëàäèâîòîê, wwvkbi, ñåêñ è ïîõóäàíèå, wgogf, Ïîçíàêîìëþñü çíàìåíèòîñòü, sozhv, çíàêîìñòâà ïåíçà ñóððîãàòíûõ ìàì, 751895, õóäåíèå ïðè ïîìîùè ãèïåðçâóêà, 0801, çíàêîìñòâà âëàäèêàâêàç èùó ðóññêîãî ïàðíÿ, veiov, ñêà÷àòü áåñïëàòíî mail, 822, êàïñóëû äëÿ ïîõóäåíèÿ ãèäðî, =-]],

#45 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 20:05

comment2, çíàêîìñòâà ñî÷è ïàðíè, nagej, ñåêñ çíàêîìñòâà â âåëèêèõ ëóêàõ, 8), àñåêñóàëû çíàêîìñòâà, drxkzs, çíàêîìñòâà îáùåíèå ïðÿìî ñå÷àñ, 8181, çíàêîìñòâà ïîëíåíüêèì äåâóøêàì ñ ïàðíÿìè, iljp, çíàêîìñòâà ãåè çàïîðîæüå, =-))), Äîñóã çíàêîìñòâî, :-]], Çíàêîìñòâà ôåìäîì, vci, õàìóäà èçðàèëü çíàêîìñòâà, =(((, ñýêñ çíàêîìñòâà êóðãàí, >:-[[, çíàêîìñòâà â ñìîëåíñêå äèìì, dlvyp, äèåòà ïðè êèøå÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ, 60121, óèëë õàíòèíã ñìîòðåòü ôèëüì, plexkl,

#46 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 20:25

comment1, äèåòà ìåäâåæîíêà, luvzox, ÷åõîâ çâåðåê ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé, tdfd, çíàêîìñòâà ñâàõè ìîñêâà, ibyyxs, çíàêîìñòâà ãîðîä ÷åðíèãîâ, srisg, ïåðìñêèé ÷àò çíàêîìñòâî, ujnaz, ñåêñ çíàêîìñòâà âîëãîãäàä, =]]], çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç ìþíõåíà, czsqe, òàäæèêñêàÿ ñëóæáà çíàêîìñòâ, 64688, çíàêîìñòâà äëÿ äðóæáû è îáøåíèÿ, 656341, þëèÿ áîðäîâñêèõ äèåòà, yoxh, êàêàÿ åäà ïîëåçíà âî âðåìÿ äèåòà, %-(, ôèò âåëë äèåòà, pwup,

#47 By jonn3 (173.212.250.90) on 2010-06-10 21:04

comment2, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè love, kghu, Çëàòîóñò çíàêîìñòâî, 086, çíàêîìñòâà æèãóëåâñê ñàìàðà, ddg, ôëèðòîìèð çíàêîìñòâà èíâèêòîðè, iye, çíàêîìñòâî ñ êðàñèâûìè ìîëîäûìè ìóæ÷èíàìè, asvt, áûñòðîå ïîõóäåíèå ôîðóì, 753448, çíàêîìñòâà ñî ñâèíãåðàìè äëÿ ñåêñà, >:-DD, çíàêîìñòâî êðàñíîÿðñê àìóð, 283, ñåâåðîäîíåöêèé ñàéò çíàêîìñòâ, otepn, äèåòà íà âàð¸íîé ãðå÷êå?, 344728, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ëåñáèÿíîê, 372925,

#48 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 22:03

comment1, êðàø ôåòèø çíàêîìñòâà, mdubc, map, 8261, Ñåêñ çíàêîìñòââà, 035423, áåëàðóñü ãîìåëü ñâåòëîãîðñê çíàêîìñòâà, 936, çíàêîìñòâî ïàññàæèðîâ ìåòðî, 163715, îêñàíà áóçèíà çíàêîìñòâà, 325214, ìîëîäàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ äåâóøêîé, 997507, çíàêîìñòâà ñ àìåðèêàíñêèìè ãåÿìè, tehbuc, çíàêîìñòâà â ïåòðîâ âàëå, :-), ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå, 8PPP, ïîçíàêîìëþñü ñ àôðîàìåðèêàíöåì èëè ìóëàòîì, :], êðåìëåâñêàÿ äèåòà ñëèâêè, kqd, êàçàõñòàí ëþáîâü çíàêîìñòâà, yrre,

#49 By jonn1 (173.212.250.90) on 2010-06-10 22:22

comment4, ôèëüìà ñàãà ïîëíîëóíèå, erqwgl, çíàêîìñòâà âîôôêa, 8), çíàêîìñòâà çàðåòà, %-DD, ëèõîðàäêà ýëàé ðîò, >:-OO, öèêëîï è ëþäè x, hzpq, òþìåíü äèíà ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé, ajhg, çíàêîìñòâî îø ñ äåâ÷îíêàìè, cdjrc, íîâûé óðîâåíü çíàêîìñòâ, tfw, ñåëüäèðååâàÿ äèåòà, :-D, ðàñêðóòêà àíêåòû çíàêîìñòâ, qopsvp,

#50 By jonn2 (173.212.250.90) on 2010-06-10 23:21

Recommend